Friday, July 08, 2011

Street Gazing... Gingham skirt.

                          Kodak Ektar 100 pro film.

No comments: